Privacy verklaring

Jouw privacy wordt door ons gerespecteerd. Coronasneltestpoint streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

VERANTWOORDELIJK VOOR UW PERSOONSGEGEVENS

Coronasneltestpoint

Antonie van Leeuwenhoekweg 38 A4
2404AN Alphen aan den Rijn

CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van de website www.coronasneltespoint.nl  en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewerken, bewaren en slaan jouw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

● NAW-gegevens;

● Geslacht;
● geboortedatum;

● E-mailadres;

● Telefoonnummer;

● Informatie over uw afspraak;

● Betalingsgegevens;

● Uitslag van de Sneltest

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij zullen jouw Sneltest persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● Het inplannen van een afspraak;

● Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) Sneltest

● Het bijhouden van door de jou aangegeven voorkeuren;

● Het verbeteren van onze dienstverlening aan jou;

● Het uitvoeren van door jouw gevraagde diensten;

● Bij archivering: van de betaalgegevens

Geen verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen. Wel worden dagelijks worden alle positieve testen gedeeld met de GGD, omdat wij meldplichtig zijn. 

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens maximaal 2 weken daarna worden de persoon gegevens en test resultaten vernietigd.  Uitsluitend de administratie betaalgegevens worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bepalingen.

Test uitslagen

De sneltest uitslagen worden binnen 15 minuten naar de client gemaild.  Deze testresultaten worden maximaal 2 weken bewaard en daarna vernietigd. Zowel de gegevens in de database als de verzonden items box worden na 2 weken vernietigd.

Klacht

Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend. Via info@coronasneltestpoint.nl kun je de klacht met duidelijke omschrijving melden.  Binnen 7 werkdagen worden klachten in behandeling genomen.

Supervisie Arts 

Coronasneltestpoint staat onder supervisie van Arts Theo Kessels met BIG-nummer 99059199001.